Obchodní podmínky

Obchodní podmínky na prodej výrobků a ostatní plnění i pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodů umístěného na internetové adrese: www.aria-cards.cz

se sídlem Krátká 767/3, 682 01 Vyškov, IČ: 29186986,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64163

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Článek č.1           Preambule

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. obchodní společnosti ARIA-CARDS s.r.o., se sídlem Krátká 767/3, 682 01 Vyškov, IČ: 29186986, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64163 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“), vzniklé v souvislosti s prodejem výrobků a ostatním plněním poskytovaném prodávajícím na základě smlouvy. Tyto OP neupravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále také „KS) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.aria-cards.cz.

2. Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

3. Právní vztahy výslovně neupravené těmito OP, případně smlouvou uzavřenou mezi obchodní společností ARIA-CARDS s.r.o. a kupujícím se řídí platnými právními předpisy České republiky.

 

Článek č.2           Uzavření smlouvy

1. Kupující je oprávněn doručit prodávajícímu objednávku. Z objednávky musí být zřejmý úmysl kupujícího uzavřít smlouvu.
Objednávka musí obsahovat alespoň:

                a) identifikaci kupujícího (název/jméno příjmení/, IČ, /RČ, DIČ, sídlo/ bydliště, email, telefon,

                bankovní spojení),

                b) předmět smlouvy v požadovaném množství,

                c) způsob dopravy

                d) formou úhrady ceny.

2. V případě, že je prodávajícímu doručena objednávka dle odst. 1 tohoto článku OP a ze které bude vyplývat vůle kupujícího být smlouvou vázán, považuje se tato objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu §1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího je pro kupujícího závazný.

3. Za potvrzení objednávky považujeme splnění prodávajícím.

4. Kupující je dále oprávněn, u prodávajícího poptat předmět plnění. Na základě poptávky – objednávky kupující vyhotoví prodávající cenovou nabídku, či zašle katalog, která je návrhem na uzavření smlouvy.

5. Vzniklou smlouvu a všechny její dohodnuté náležitosti lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů.

6. Objednávku standardního zboží (běžně prodejného zboží u prodávajícího) lze zrušit pouze do okamžiku dodání. Objednávku speciálně objednaného zboží pro daného zákazníka, je možné zrušit taktéž do okamžiku dodání zboží s tím, že náklady na takto stornované zboží budou v plné výši vyúčtovány kupujícímu.

7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, (například písemně či telefonicky).

8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem, či opakovaně porušili své povinnosti vůči prodávajícímu.

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Článek č.3           Cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen řádně a včas uhradit kupní cenu, která je stanovena dle jednotkových cen uvedených v ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, přičemž k ní bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. Je povinností kupujícího seznámit se s platným ceníkem prodávajícího.

2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena zboží, a případné náklady spojené s dodáním zboží, splatná při převzetí zboží. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

4. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy sjednané ceny. Na žádost kupujícího na tuto zálohu prodávající vystaví zálohovou fakturu, jakožto výzvu k platbě.

5. Kupní cena dle smlouvy bude kupujícím prodávajícímu hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím, a to vždy v termínu splatnosti uvedeném na faktuře formou bezhotovostního převodu na bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě nebo hotově nebo osobně obchodnímu zástupci.

6. Kupující není oprávněn bez předchozího souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoliv titulu. Takové započtení pohledávky by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

 

Článek č.4           Práva a povinnosti stran kupní smlouvy

1. Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednané zboží v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží.

2. Povinností kupujícího je zaplatiti kupní cenu za objednané zboží a objednané zboží řádně a včas převzít.

 

Článek č. 5          Místo plnění, přeprava a dodání věci

1. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky předmětu plnění, je-li to s ohledem na jeho povahu možné. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodaný předmět plnění, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.)

2. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve ujednaných dodávek zboží.

3. Pokud je objednávka pod 1.500 Kč bez DPH účtuje se kupujícímu manipulační poplatek ve výši 50 Kč bez DPH.

4. Přepravu balíků zajišťuje Česká Pošta a Geis. Paletové přepravy Toptrans.

 

Článek č. 6.        Přechod nebezpečí škody a odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání zboží kupujícímu.

2. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho dopravě. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 

 

 

Článek č. 7          Další prodej zboží

1. Kupující je oprávněn prodávat zboží, které koupil od prodávajícího dalším subjektům (obchodním partnerům), ovšem výhradně svým vlastním jménem a na svůj účet.

2. Zboží, které nepochází od prodávajícího na základě smlouvy, nesmí kupující spojovat s osobou prodávajícího.

 

Článek č. 8          Komisní prodej zboží

1. Prodávající a kupující se mohou dohodnout, že kupující převezme od prodávajícího zboží do komisního prodeje a toto zboží bude ve svých prodejnách nabízet k prodeji. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím o komisním prodeji zboží se řídí ustanovením § 2455 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není-li uvedeno jinak.

2. Prodávající není povinen zboží do komisního prodeje poskytnout a současně kupující není povinen zboží do komisního prodeje přijmout.

 

Článek č. 9          Trvání smlouvy a její ukončení

1. Dodání zboží může prodávající přerušit v případě, že vznikne překážka na straně prodávajícího, která znemožňuje dodání zboží stanovené smlouvou a jejíž vznik prodávající i při vynaložení veškeré péče nemohl rozumně předpokládat před uzavřením smlouvy.

2. Prodávající je oprávněn od smlouvy, či její části bez dalšího odstoupit v případech stanovených zákonem.

3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí být doručeno druhé smluvní straně a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani případného nároku na náhradu škody.

 

Článek č. 10       Sankce ze smluv

1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy, je-li požadována, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu dle konkrétní dohody.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn s okamžitou platností zastavit dodávky zboží, a to i v případě již dříve uzavřených smluv. O dobu prodlení s placením kupní ceny nebo její zálohy se automaticky prodlužuje termín dodání zastavené dodávky zboží.

 

Článek č. 11       Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z uzavřené smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace.

2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, zejména souhlasí se zpracováním těchto svých osobních

údajů: jméno a příjmení / název, adresa bydliště / sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, a to včetně rodného čísla u fyzických osob a telefonního čísla.

4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Článek č. 14       Doručování, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to buď elektronickou poštou, osobně, doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) nebo prostřednictvím obchodního zástupce prodávajícího. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo telefonicky.

 

 

Článek č. 15       Uživatelský účet

1. Internetový obchod umožňuje, aby kupující prováděl objednávání předmětu plnění (dále také jako „zboží“) bez registrace přímo z internetového obchodu.

2. Je-li kupujícím podnikatel, může prodávajícího požádat o registraci. Registraci schvaluje prodávající, na schválení registrace není právní nárok, jedná se o oprávnění prodávajícího.

3. Při registraci na internetovém obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

Článek č. 16       Uzavření smlouvy na internetovém obchodu

1. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu možné zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

4. Je-li kupující podnikatel, může učinit objednávku vyplněním formuláře „rychlá objednávka“ který je dostupný na internetové adrese www.aria-cards.cz/rychla-objednavka.

 

Článek č. 17       Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou v zájmu naplnění smlouvy povinny vzájemně spolupracovat a obezřetně postupovat v souladu se svými oprávněnými zájmy. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých běžných možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty nebo rizika, vyplývající z činností spojených s plněním smluvních vztahů nebo použitím výrobků.

2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti.

3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran těmito OP, či smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

4. Kontaktní údaje prodávajícího: ARIA-CARDS s.r.o., Krátká 767/3, 682 01 Vyškov, adresa elektronické pošty obchod@aria-cards.cz, telefon 517 347 292.